- Suport i confecció de la comptabilitat.

- Assessorament i confecció de balanços, llibres oficials i legalització de llibres oficials.

- Assessorament, confecció i presentació dels comptes anuals, documentació societària i comptabilitat analítica.

- Gestió davant les administracions públiques. Tramitació d'altes, baixes i modificacions fiscals.

- Assessorament i confecció de tot tipus de declaracions fiscals i declaració de renda.

- Gestió de requeriment de l'Agència Tributària i assessorament tècnic davant inspeccions fiscals.

- Tramitació de documents públics, privats, administratius i judicials.

- Herències

- Actuacions en matèria de béns mobles

- Estrangeria: Tramitació de NIE

- Tramitació de certificats de matrimoni, defunció i naixement

- Certificats d'Antecedents, d'Actes d'últimes voluntats, de Contractes d'assegurances de cobertura per defunció.

- Certificats digitals, persones físiques i persones jurídiques

 

 

Departament de tràmits a la Direcció General de Trànsit

- Transmissió de vehicle i nota simple.

- Matriculació de vehicle.

- Baixa temporal o definitiva.

- Duplicats i renovacions.

- Canvi de titularitat del vehicle per compra

- Venda o transferència.