Dret Civil, Dret Hipotecari i Immobiliari

 

- Clàusules abusives

- Desnonaments

- Dació en pagament

- Execucions hipotecàries

- Reclamacions d'impagats

- Redacció de contractes

- Embargaments

- Gestió de conflictes successoris

- Actuacions derivades de la Llei del Contracte d'Assegurances

Dret Mercantil i Econòmic

- Constitució de societats mercantils, civils, laborals, comunitat de béns i fundacions.

- Operacions societàries: augments de capital, dissolucions, fusions, escissions i absorcions.

- Planificació societària.

- Defensa jurídica i gestió de conflictes

- Procediment concursal

- Mediació de conflictes.

 

Dret de Família

 

- Demandes de separació i divorci

- Convenis reguladors

- Incapacitacions

- Modificacions de Conveni

- Pactes prematrimonials

Dret Tributari

 

- Conflictes amb les diferents agències tributàries.

- Impostos locals.

- Inspeccions tributàries i procediments de comprovació.

- Assessorament a professionals i particulars.

Dret Administratiu i urbanístic

 

- Contenciosos a administratiu.

- Reclamacions administratives davant els jutjats contenciosos administratius en matèries tributàries.

- Responsabilitat patrimonial